معرفی

مشخصات فردی

سیدرضا باستان

نام - نام خانوادگی : سیدرضا   باستان

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-03-01

سیدرضا باستان
سیدرضا باستان

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    مربی
^